Förderprogramm IQThe “Integration through Training” funding programmeПрограмма поддержки «Интеграция через квалификацию»Program wsparcia "Kwalifikacja drogą do integracji"برنامج الدعم "الاندماج من خلال التأهيل (IQ)"Förderprogramm IQFörderprogramm IQFörderprogramm IQ
Startseite   >   Program wsparcia "Kwalifikacja drogą do integracji" 

Program wsparcia "Kwalifikacja drogą do integracji (IQ)"

W Niemczech żyje około 17,1 mln ludzi ze środowisk imigracyjnych. Stanowi to 20 procent całkowitej liczby ludności. Wiele czynników powoduje, że imigranci są blisko dwukrotnie bardziej dotknięci bezrobociem niż osoby nie wywodzące się ze środowisk imigracyjnych. W ostatnich latach odnotowano w Niemczech rosnącą liczbę imigrantów – szczególnie z krajów UE. Wielu z nich posiada kwalifikacje zawodowe lub inne cenne umiejętności, które często nie są uznawane w Niemczech. Równocześnie niedobór specjalistów jest coraz bardziej odczuwalny w Niemczech.

Misja programu wsparcia "Kwalifikacja drogą do integracji (IQ)"

W związku z tym należy uruchomić wszelkie możliwości, a w szczególności potencjały imigrantów. Program wsparcia „Kwalifikacja drogą do integracji (IQ)“ uruchomiony w 2005 r. dąży do zwiększenia szans na rynku pracy dla osób ze środowisk imigracyjnych. Realizowanie działań w okresie 2015-2018 zostanie rozszerzone o zadanie „uznawania kwalifikacji w kontekście ustawy federalnej o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą“ z ramienia EFS. Kluczowe znaczenie mają działania zmierzające do tego, aby kwalifikacje zawodowe zdobyte za granicą częściej owocowały zatrudnieniem w adekwatnym zawodzie, niezależnie od statusu pobytu.

Imigranci są za mało dostrzegani. Wyraźne dostrzeganie potencjału drzemiącego w imigrantach oraz zmniejszanie dyskryminacji to bardzo ważne działania nie tylko w kierunku różnorodnego społeczeństwa, ale także pomyślnej integracji osób ze środowisk imigracyjnych na rynku pracy. Zwiększenie i zakotwiczenie kompetencji międzykulturowych w głównych podmiotach działających na rynku pracy pozostaje nadal centralnym zadaniem programu wsparcia realizowanego przez IQ.

Struktura programu wsparcia IQ

Regionalne wdrożenie programu wsparcia IQ jest głównym zadaniem 16 sieci w krajach związkowych. Kierownictwo sieci w krajach związkowych przejmują jednostki koordynacyjne i realizują dalsze działania w formie podprojektów. Oferują na całym obszarze danego kraju związkowego porady i konsultacje w zakresie uznawania i uzupełniania kwalifikacji dla osób z zagranicznym wykształceniem, które takiej porady poszukują, opracowują konkretne środki wyrównawcze i wdrażają je. Ponadto sieci w krajach związkowych przejmują funkcje usługowe w stosunku do głównych podmiotów rynku pracy dostarczając im informacji, udzielając porad, prowadząc szkolenia na temat specyficznych potrzeb imigrantów. Jest to proces uświadamiania i przekazywania niezbędnej wiedzy.

Oprócz sieci IQ w krajach związkowych, istnieje pięć wyspecjalizowanych departamentów IQ, które opracowują specyficzne zagadnienia imigracyjne na terenie całej republiki. Zapewniają fachowe doradztwo i asystę dla sieci działających w krajach związkowych. Opracowują środki w celu uznania i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, narzędzia i zalecenia zmierzające do zawodowej integracji imigrantów. Ponadto są one odpowiedzialne za rzetelne, merytoryczne doradztwo decydentów w sektorze politycznym, gospodarczym i administracyjnym. Doradztwo może obejmować opracowywanie standardów jakości, kwalifikacji i materiałów szkoleniowych lub rozpowszechnianie wyników badań naukowych.

Niniejszy program wsparcia jest organizowany na szczeblu federalnym przez MUT IQ (Multiplikatorenprojekt Transfer). MUT IQ wspiera współpracę głównych podmiotów w programie, dba o transfer sprawdzonych praktyk w obrębie programu i poza nim oraz zapewnia publiczną widoczność i efektywne zaprezentowanie programu wsparcia IQ. Wraz z wyspecjalizowanymi departamentami komunikuje wyniki działań IQ do ministerstw, Federalnego Urzędu Pracy (BA) i do opinii publicznej ekspertów. „Anerkennung in Deutschland“ (Uznanie kwalifikacji w Niemczech) to wielojęzyczny portal rządu federalnego informujący o uznawaniu kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą. Projekt działa w ścisłej współpracy z programem wsparcia IQ.

Dwa pierwsze filary działalności programu finansowane są z funduszy Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Partnerami w realizacji są Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung, w skr. BMBF) oraz Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit, w skr. BA). Trzeci filar działalności jest finansowany z funduszy federalnych.

Webseite des Förderprogramms IQ

Folgen Sie IQ auf Twitter
In Kooperation mit: 
Logo Bundesministerium für Bildung und ForschungLogo Bundesagentur für Arbeit